top of page
Asset 2 copy_edited.png
​QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ
DÀNH CHO NV PHÒNG ĐÀO TẠO MTV
BƯỚC 1
(​QUẢN LÝ - HÀNH CHÍNH - ĐÀO TẠO)
PHÒNG HÀNH CHÍNH sắp xếp lịch khóa học dựa theo lịch của Giảng viên và sự kiện -> Tạo lịch trên Google Calendar.
​Thông báo vào nhóm Zalo Đào tạo  để Phòng Đào Tạo chấp nhận lịch.
BƯỚC 2:
​(PHÒNG ĐÀO TẠO)


​Phòng đào tạo tư vấn, tiếp nhận thông tin học viên, thu phí, ghi nhận vào danh sách "bằng tay" trên bìa Hồ Sơ Đào Tạo.
​Phùng, Thịnh có trách nhiệm ghi nhận từ danh sách lên Data theo quy định.
BƯỚC 3:
(​PHÙNG, THỊNH)

​Phùng, Thịnh tiến hành liên hệ cấp tài khoản học Online.
Chuyển thông tin sang LRC để gửi tài liệu, đồng phục. Ghi nhận tình trạng lại danh sách.
BƯỚC 4:
(
đối với khóa học ngắn hạn)
(PHÙNG, THỊNH)
​Trước 03 ngày khi khóa học khai giảng, Bộ phận đào tạo gọi điện thoại phân công Gọi điện thoại nhắc nhở với học viên thông tin khai giảng
BƯỚC 5:
(PHÙNG)

​Ngày đầu tiên của khóa học:
- Tiến hành phát tài liệu, Áo (Nếu chưa phát)
- Chụp hình thẻ học viên (Mặc áo đồng phục)
- Kiểm tra, cập nhật số lượng Khung ảnh
cho đủ với số lượng khung cần.
BƯỚC 6:
(GEM)

​Xử lý hình ảnh, in chứng chỉ, bàn giao lại cho Phùng
BƯỚC 7:
(ĐÀO TẠO)

​Phát chứng chỉ, chụp hình lưu niệm
bottom of page